Zakres działalności

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

  Notariusz dokonuje następujących czynności:
 1. sporządza akty notarialne
 2. sporządza poświadczenia własnoręczności podpisów, zgodności odpisu
 3. doręcza oświadczenia
 4. spisuje protokoły
 5. sporządza protesty weksli i czeków
 6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów


Notariusz jako płatnik pobiera podatki, opłaty skarbowe i opłaty sądowe (od wniosku o wpis w księdze wieczystej zawartego w sporządzonym akcie notarialnym) uzależniając sporządzenie czynności od uprzedniego ich uiszczenia.